×
×

Lietuva

Vispārīgā infromācija
Aprūpētāju izglītība un darbs
Ilglaicīgā aprūpe un sociālo darbinieku situācija
Vecu cilvēku sociālās aizsardzības sistēma
Vispārējās iedzīvotāju datoru un interneta prasmes
 • VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

  Valsts

   

  Lietuva

  Iedzīvotāju skaits

  2012

  3 007 758

  Iedzīvotāju vecuma proporcija

   

   

   65-79 gadu veci

  2001

  11.7%

   

  2012

  13.5%

   80 gadu veci un vecāki

  2001

  2.4%

   

  2012

  4.6%

  Vecuma atkarības proporcija

   

   

   

  1990

  16.2

   

  2001

  21.3

   

  2012

  26.9

  Paredzamā vecuma atkarības proporcija

  2020

  26.58

   

  2030

  35.2

   

   

   

  Sagaidāmais dzīves ilgums pēc dzimšanas, gadi

  2011

   

  Vīrieši

   

  68.1

  Sievietes

   

  79.3

  Sagaidāmais dzīves ilgums 65 gadu vecumā, gadi

  2011

   

  Vīrieši

   

  14

  Sievietes

   

  19.2

  Veselīgas dzīves sagaidāmais ilgums pēc dzimšanas

  2011

   

  Vīrieši

   

  57.1

  Sievietes

   

  62.1

  Darba dzīves ilgums, gadi

  2011

   

  Vīrieši

   

  33.7

  Sievietes

   

  33.9

  Nodarbinātības koeficients no 55 līdz 64 gadi veciem darbiniekiem, kopējais

   

  50.1%

   

 • ILGLAICĪGĀ APRŪPE UN SOCIĀLO DARBINIEKU SITUĀCIJA

  Valsts

  Lietuva

  Ilglaicīgā aprūpe.  Pamatprincipi

  Centrālā sistēma, kuru papildina reģionālā līmenī: Valdība pieņem ilgtermiņa nacionālās programmas, stratēģijas, prasības un standartus.

  Municipalitātes sagatavo un realizē municipālās programmas invalīdu sociālā integrēšanā. Tās ir tieši atbildīgas par sociālo pakalpojumu organizāciju un sniegšanu, par šo pakalpojumu vajadzības noteikšanu, par kopējo un speciālo sociālo pakalpojumu uzraudzību un par primārās veselības aprūpes organizāciju un sniegšanu.

  Ilglaicīgā aprūpe ir organizēta dienas centros, servisos aprūpei mājās, stacionārās sociālās aprūpes institūcijās un slimnīcās.

  Vienotas atsevišķas likumdošanas nav; ilglaicīgu aprūpi sniedz dažādas struktūras, saistītas ar sociālajiem pakalpojumiem, invaliditāti un slimībām.

  Sociālie pakalpojumi tiek sniegti visiem iedzīvotājiem, kuriem tas ir nepieciešams, veselības aprūpe bāzējas apdrošināšanā.

  Finansējums ir no valsts un vietējiem budžetiem un no Veselības Apdrošināšanas fonda, personas (ģimenes) iemaksām.

  Ilglaicīgā aprūpe tiek sniegta natūrā. Naudas pabalsti ir cilvēkiem ar smagām invaliditātēm.

  Ilglaicīgā aprūpe.  Aprūpes saņēmēji

  Sociālie pakalpojumi tiek sniegti neatkarīgi no vecuma, bet izskatot atkarības līmeni un nepieciešamību pēc tiem. Vairākums pakalpojumu ņēmēju ir veci cilvēki un invalīdi (bērni un pieaugušie). Nepieciešamība pēc sociālajiem pakalpojumiem tiek noteikta, izskatot sadarbības, līdzdalības, sarežģītības, pieejamības, sociālā taisnīguma, atbilstības, efektivitātes, aptvēruma principu kopumu.

  Nepieciešamība tiek noteikta individuāli saistībā ar personas atkarību un iespējām kompensēt  vai attīstīt personas neatkarību ar sociālo pakalpojumu palīdzību atbilstoši personas interesēm un vajadzībām.

  Ilgtermiņa medicīniskā ārstēšana tiek sniegta atbilstoši veselības stāvoklim.

  Invalīdiem, ņemot vērā viņu specifiskās vajadzības, var tikt sniegta pastāvīga aprūpe (palīdzība) vai pastāvīga kopšana. Invalīdu specifiskās vajadzības ir noteiktas sertificētā personas veselības aprūpes nosacījumu sarakstā.

  Iespējas brīvprātīgi segt veselības aprūpes izdevumus nav.

  Ilglaicīgās aprūpes organizācija. Neformālie aprūpētāji un profesionālie pakalpojumu sniedzēji

  Neformālie aprūpētāji:

  Ģimenes, adoptētāju ģimenes locekļi, brīvprātīgie, citi radinieki un citas personas.

  Profesionālie pakalpojumu sniedzēji:

  Sociālos aprūpes pakalpojumus sniedz sociālie darbinieki, viņu asistenti un speciālisti veselības aprūpes jomā, izglītībā un apmācībā.

  Kopšanas pakalpojumus mājās nodrošina vietējie un vispārējās prakses slimnieku kopēji/jas. Aģentūras, kas ir licenzētas sniegt primāros ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus, arī sniedz kopšanas pakalpojumus mājās.

  Paliatīvie aprūpes pakalpojumi tiek sniegti ambulatorās veselības aprūpes institūcijās un slimnīcās.

  Kopšanu un ārstēšanu nodrošina publiskās vai privātās institūcijas.

  Ilglaicīgā aprūpe.  Aprūpētāju atbalsts

   

  Nekādu priekšrocību nav.

  Ilglaicīgā aprūpe.    Aprūpes izmantotāju izdevumi

   

  Visiem ilglaicīgās aprūpes saņēmējiem ir jāveic iemaksa no ienākumiem vai pat no īpašumiem (stacionārās aprūpes gadījumā), lai segtu daļu no ilglaicīgās aprūpes cenas. Iemaksa ir atkarīga no ilglaicīgās aprūpes veida un no aprūpes saņēmēja personas. Municipalitātēm ir tiesības atbrīvot personu no līdzmaksājuma.

  Valsts nekontrolē pakalpojumu cenas.

   

 • VECU CILVĒKU SOCIĀLĀS AIZSARDZĪBAS SISTĒMA

  Valsts

  Lietuva

  IKP tirgus cenās. Pirktspējas standarts uz iedzīvotāju, 2011

  16 600

  Izdevumi pensijām,  % no IKP, 2010

  6.5%

  Izdevumi vecu cilvēku aprūpei, % no IKP, 2008

  0.44%

  Nabadzības riska proporcija, vecuma grupa 65 gadi un vecāki, 2011

  12.1%

  Vecuma pensijas. Pamatprincipi

  1. līmenis:

  Obligātā sociālās apdrošināšanas shēma, ko finansē aktīvo iedzīvotāju (darba ņēmēji un pašnodarbinātie) iemaksas, un kas nodrošina pensiju ar vienotas likmes un atkarības no izpeļņas elementiem.

  2. līmenis:

  2. līmenis sākās 2004.g. Persona, kas piedalās pilna apjoma pensiju apdrošināšanā (pensijas galvenā un papilddaļa) var brīvprātīgi izvēlēties, vai palikt tikai sociālās apdrošināšanas sistēmā, vai arī pieslēgties 2. līmenim un novirzīt daļu no iemaksām vecuma pensijas papilddaļā (2.5% 2004.gadā, 3.5% 2005. gadā, 4.5% 2006. gadā, 5.5% 2007. gadā un 2008. gadā, 3% no 2009.g 1. janvāra līdz 2009.g. 30. jūnijam, 2% no 2009.g. 1. jūlija līdz 2011.g. 31. decembrim, 1.5% 2012. gadā, 2.5% 2013. gadā) uz personālo kontu kādā no izvēlētajiem privāti pārvaldītajiem pensiju fondiem.

  Pēc personas pārslēgšanās uz 2. līmeni nav atļauts pāriet atpakaļ tikai uz sociālās apdrošināšanas sistēmu.

  Vecuma pensijas. Likumā noteiktais pensionēšanās vecums vispārējā gadījumā.
   

  Vīrieši: 62 gadi un 8 mēneši

  Sievietes: 60 gadi un 4 mēneši

  Sākot no 2012.g., pensionēšanās vecums ik gadu pieaug par 4 mēnešiem sievietēm un par 2 mēnešiem vīriešiem līdz tas 2026. gadā sasniegs 65 gadi gan vīriešiem, gan sievietēm.

  Vecuma pensiju finansēšanas principi

  Iemaksas (apdrošinātās personas, darba devēji) un nodokļi.

   

  Pabalsti vecāka gadu gājuma bezdarbniekiem

  Bezdarbnieka apdrošināšanas pabalsta (Nedarbo draudimo išmoka) izmaksas pagarinājums vecāka gada gājuma bezdarbniekiem.

   Ilglaicīgu pabalstu finansēšanas sistēmas.  Vecuma pabalstu gadījums

  Paaudžu solidaritātes sistēma (‘pay as you go‘) un uzkrāšanas finansējums.

  Veselības aprūpe.  Pamatprincipi

  Neatliekamā medicīniskā palīdzība tiek sniegta visiem iedzīvotājiem. Citu veselības pakalpojumu pamatizmaksas apdrošinātām personām sedz apdrošināšana. Personas, kuras nemaksā obligātās iemaksas un kurām nav valsts apdrošināšanas, sedz ārstēšanas izdevumus pašas.

  No 2005.g. ir noteikts mehānisms, kā kompensēt kaitējumu, kas nodarīts pacienta veselībai. Rezultātā kopš 2005.g. 1. janvāra veselības aprūpes institūcijām ir jāapdrošina sava civilatbildība par pacienta veselībai nodarīto kaitējumu.

  Veselības aprūpe. Pabalsti protēzēm, brillēm, dzirdes aparātiem

  Izdevumi par protēzēm un citiem ortopēdiskiem tehniskiem līdzekļiem tiek atmaksāti 50%, 80%, 95% vai 100% apjomā apdrošinātām personām, kas cieš no slimībām, kuras ir ieslēgtas speciālā Veselības ministrijas sarakstā.

  Izdevumu par protēzēm atmaksāšanas periods variē no 3 līdz 5 gadiem, bet citu ortopēdisko tehnisko līdzekļu izdevumu atmaksāšana ilgst no 6 mēnešiem līdz 2 gadiem.

  Protēzes, intraokulārās lēcas un dzirdes aparāti, kurus pērk Nacionālais Veselības Apdrošināšanas fonds (NVAF) pie Veselības ministrijas (Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos) apdrošinātām personām, ir bez maksas. Ja persona vēlas ierīci, ko NVAF nepiedāvā, viņa var to nopirkt par pilnu cenu un saņemt kompensāciju no NVAF iekārtas cenas apmērā.

  Izdevumi par briļļu lēcu iegādi pēc medicīniskām indikācijām tiek apmaksāti bērniem ar labāko redzes asumu pēc korekcijas, kas nepārsniedz 0,3 – ne biežāk kā reizi gadā (apjoms ir līdz 1 minimālajai algai) un pieaugušajiem ar labāko redzes asumu pēc korekcijas, kas nepārsniedz 0,1 – reizi 2 gados (apjoms ir līdz 2 minimālajām algām.

   

 • VISPĀRĒJĀS IEDZĪVOTĀJU DATORU UN INTERNETA PRASMES

  Valsts

   

  Lietuva

  Datoru izmantošana

   

   

  Datora trūkums pretēji vēlmēm

  2011

   

  65 gadu vai vecākas personas. Nevar atļauties datoru

   

  13.9%

   

   

   

  E-prasmes

  2012

   

  Indivīdi, kas ir kopējuši vai pārvietojuši failu vai mapi

   

  59.0%

  Indivīdi, kas ir izmantojuši kopēšanas vai izņemšanas un ielīmēšanas rīkus, lai dublētu informāciju uz ekrāna

   

  58.0%

  Indivīdi, kas ir veikuši failu saspiešanu

   

  43.0%

   

   

   

  E-prasmju apgūšanas veids

  2011

   

  Indivīdi, kas ir apguvuši IT prasmes pašmācības ceļā (mācījušies darba gaitā)

   

  26.0%

   

   

   

  Iemesli, kāpēc nav apmeklēti datoru kursi

  2011

   

  Indivīdi, kam nav vajadzīgi datoru kursi, jo viņiem ir pietiekošas datoru prasmes

   

  18.0%

  Indivīdi, kam nav vajadzīgi datoru kursi, jo viņi reti lieto datorus

   

  11.0%

   

   

   

  Interneta izmantošana

   

   

  Pieslēgšanās Internetam biežums:

  2012

   

  Reizi nedēļā (ieskaitot katru dienu)

   

  65.0%

  Katru dienu

   

  50.0%

  Interneta izmantošana

  2012

   

  Banku operācijas Internetā

   

  44.0%

  Saskarsme ar pārvaldes institūcijām (pēdējos 12 mēnešos)

   

  37.0%

   

   

   

  Mobilā piekļuve Internetam ar pārnēsājamu datoru

   

   

  Katru dienu vai gandrīz katru dienu

   

  2.0%

   

   

   

  Indivīdu Interneta prasmju līmenis

  2011

   

  Indivīdi, kas ir izmantojuši meklētājus, lai atrastu informāciju

   

  66.0%

  Indivīdi, kas ir sūtījuši e-pastus ar pievienotiem failiem

   

  54.0%

  Indivīdi, kas ir sūtījuši vēstis uz tērzētavām, jaunumu grupām vai tiešsaistes diskusiju forumiem

   

  45.0%

  Indivīdi, kas ir lietojuši Internetu telefona sarunām

   

  53.0%

  Indivīdi, kas ir lietojuši Internetu ar veselību saistītas informācijas meklēšanai

   

  38.0%

   

   

   

  Raizes par iespējamām ar Interneta izmantošanu saistītām  problēmām

  2010

   

  Stipri raizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu

   

  15.0%

  Nedaudz raizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu, kas varētu izraisīt informācijas vai laika zudumus

   

  31.0%

  Nemaz neraizējas par vīrusa vai citas datoru infekcijas (piem. tārpa vai Trojas zirga) noķeršanu, kas varētu izraisīt informācijas vai laika zudumus

   

  16.0%

   

   

   

  Saskaršanās ar drošības problēmām pēdējo 12 mēnešu laikā, lietojot Internetu privātām vajadzībām.

  2010

   

  Noķerts vīruss vai cita datoru infekcija (piem. tārps vai Trojas zirgs), kas izraisīja informācijas vai laika zudumus 

   

  21.0%

  Finansiāli zaudējumi dēļ noziedzīgu ziņojumu saņemšanas (pikšķerēšana) vai pieslēgšanās pie viltus tīmekļa lapām, kuras prasa personīgu informāciju (fārmings)

   

  0.0%

   

   

   

  Aktivitātes Internetā, kas netika veiktas drošības apsvērumu dēļ

  2010

   

  Drošības apsvērumi atturēja indivīdu no preču vai pakalpojumu pirkšanas vai pasūtīšanas privātām vajadzībām

   

  5.0%

  Drošības apsvērumi atturēja indivīdu no sazināšanās ar publisko pakalpojumu sniedzējiem vai pārvaldes iestādēm

   

  3.0%

   

   

   

  IT drošības programmatūras vai rīku izmantošana un atjaunināšana, lai aizsargātu privāto datoru un  datus

  2010

   

  Izmanto kādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus 

   

  49.0%

  Nelieto nekādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus

   

  4.0%

  Nezina, vai lieto kādu IT drošības programmatūru vai rīkus (antivīrusu, antispamu, ugunsmūri utt.), lai aizsargātu privāto datoru un datus

   

  6.0%

   

   

   

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums no datora uz ārējo  informācijas nesēju

  2010

   

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums: vienmēr vai gandrīz vienmēr

   

  11.0%

  Drošības vai rezerves kopiju pārnešanas biežums: nekad vai gandrīz nekad

   

  15.0%