×
×

Czech Republic

General information
Education and work of social carers
Long-term care and social workers
Social protection system of elderly people in general
Computer and Internet skills of the general population
 • General information

  Country

   

  Czech Republic

  Total population

  2012

  10 505 445

  Proportion of population

   

   

  Aged 65-79 years

  2001

  11.4%

   

  2012

  12.4%

  Aged 80 years and more

  2001

  2.4%

   

  2012

  3.8%

  Old-age dependency ratio

   

   

   

  1990

  19

   

  2001

  19.8

   

  2012

  23.4

  Old-age dependency ratio projections

  2020

  30.37

   

  2030

  34.32

   

   

   

  Life expectancy at birth, years

  2011

   

  Males

   

  74.8

  Females

   

  81.1

  Life expectancy at age 65, years

  2011

   

  Males

   

  15.6

  Females

   

  19.2

  Healthy life years expectancy at birth

  2011

   

  Males

   

  62.2

  Females

   

  63.6

  Duration of working life, years

  2011

   

  Males

   

  37.2

  Females

   

  30.5

  Employment rate of older workers aged 55 to 64, total

   

  47.6%

   

 • Long-term care and the situation of social workers

  Country

  Czech Republic

  Long-term care

  Basic principles

  Long-term care of citizens is not ensured by a single system, but it is partially included in the healthcare system, which is the responsibility of the Ministry of Health of the Czech Republic, and in the social services system, which is run by the Ministry of Labour and Social Affairs. Each of these systems has its own legal regulations, independent criteria of accessibility and quality, and a different method of financing. Apart from the state-guaranteed systems, long-term care and support is also provided by family members and other close persons and volunteers, mainly students.

  The main source of funding of the healthcare system is public health insurance.

  Social services have multi-source financing. They are financed from state, regional and municipal subsidies, from direct payments of clients, from own revenue of providers and from gifts. The main benefit of social care services is the ‘care allowance’, which is a state benefit paid to individuals dependent on care. The amount of care allowance corresponds to the degree of ‘dependence on care’ which is based upon an assessment of self-care capabilities (ADL, IADL). Family members of persons using the services may, but do not have to, provide the care. 

  Long-term care

  Field of application

  The target group for long-term care consists of older persons, persons with disabilities and persons with chronic illnesses who are limited in self-care and independence (IADL criteria – Instrumental Activities of Daily Living – assistance with housework, preparation of food, shopping, transport and social activities, etc.) and those who need a higher level of care (ADL criteria – personal hygiene, getting dressed, eating, getting in and out of bed and chair, walking and orientation in the immediate surroundings, etc.).

  Organisation of Long-term care

  Informal caregivers and professional providers

  Dependent people are cared for by professional providers either in institutions or at home with participation of informal carers (especally in home environment).

  Informal caregivers (family members, neighbours, and friends) are registered only when they get a care allowance from the dependent person and the state pays their social and health insurance. Professional care is in some cases complemented by volunteers.

  Professional providers are registered social services: legal entities established by regional and local authorities or private organisations, non-governmental organisations and natural persons.

  Professional services are provided in households of users, in institutions or like outpatient services.

  Long-term care

  Benefits for the carer

  Carers are not entitled to specific benefit. They receive the care allowance from dependent persons. The state pays health and social insurance contributions for those registered as informal carers. Periods of caring are taken into account for the purposes of old-age pension calculation.

  Long-term care

  User charges

  Based on Social Services Act provisions, users of social services pay for board and lodging according to their income, thus the concrete sum of participation is calculated accordingly.
  A social service provider can agree on cost sharing with a spouse, parents or children of user, should such person have no own income or such person’s income be insufficient to cover the costs.

  Users pay for care from the care allowance which they receive from the state (depending on amount of allowance and type of services).

  In addition to care allowance paid to the dependent person and financed from the state budget there are subsidies provided to registered social services in order to fund operational expenses (e.g. salaries, not investments e.g. in home improvement etc.). There is no ceiling; the amount depends on the availability of budget and other financial resources.

   

  ILGLAICĪGĀ APRŪPE UN SOCIĀLO DARBINIEKU SITUĀCIJA

  Valsts

  Čehijas Republika

  Ilglaicīgā aprūpe.  Pamatprincipi

  Pilsoņu ilglaicīgajai aprūpei nav izveidota vienota sistēma, bet tā ir daļēji iekļauta veselības aprūpes sistēmā, kas ir Čehijas Republikas Veselības ministrijas atbildībā un daļēji sociālo pakalpojumu sistēmā, kurus nodrošina Darba un Sociālo lietu ministrija. Katrai no šīm ministrijām ir savi likumi un noteikumi, neatkarīgi sniegšanas un kvalitātes kritēriji un atšķirīgas finansēšanas metodes. Papildus pie valsts garantētas sistēmas ilglaicīgu aprūpi un atbalstu sniedz arī ģimenes locekļi un citas tuvas personas, kā arī brīvprātīgie, galvenokārt studenti.

  Galvenais finansēšanas avots ir publiskā veselības apdrošināšana.

  Sociālajai palīdzībai ir dažādi finansēšanas avoti. Tā tiek finansēta no valsts, reģionālajām un municipālajām subsīdijām, no tiešiem klientu maksājumiem, no pakalpojumu sniedzēju peļņas un no dāvinājumiem. Galvenais atbalsta veids sociālās aprūpes pakalpojumiem ir ‘aprūpes pabalsts’, kas ir valsts pabalsts, kurš tiek maksāts personām atkarīgām no aprūpes. Aprūpes pabalsta apjoms ir atkarīgs no ‘aprūpes atkarības’ pakāpes, kura tiek novērtēta pēc pašaprūpes spējām (Ikdienas dzīves aktivitātes).  Aprūpes saņēmēju ģimenes locekļi var sniegt aprūpi, bet nav spiesti to darīt.

  Ilglaicīgā aprūpe.  Aprūpes saņēmēji

  Ilglaicīgā aprūpes mērķa grupa sastāv no veciem cilvēkiem, invalīdiem un personām ar hroniskām saslimšanām, personām, kurām ir ierobežota pašaprūpes spēja un neatkarība (IIDA kritērijs – Instrumentālās Ikdienas Dzīves Aktivitātes – asistenta dalība mājas darbos, ēdiena gatavošana, iepirkšanās, transports un sociālās aktivitātes, utt.) un tie, kuriem ir vajadzīga būtiskāka aprūpe (IDA kritērijs – Ikdienas Dzīves Aktivitātes – personīgā higiēna, apģērbšanās, ēšana, gultas un krēsla izmantošana, staigāšana un orientēšanās tiešajā apkārtnē, utt.).

  Ilglaicīgās aprūpes organizācija. Neformālie aprūpētāji un profesionālie pakalpojumu sniedzēji

  Atkarīgos cilvēkus aprūpē profesionāli pakalpojumu sniedzēji vai nu speciālās institūcijās vai aprūpējamo mājās, piedaloties neformālajiem aprūpētājiem (sevišķi mājās).

  Neformālie aprūpētāji (ģimenes locekļi, kaimiņi un draugi) tiek reģistrēti tikai tad, ja viņi saņem aprūpes pabalstu no atkarīgās personas un valsts maksā par viņu sociālo un veselības apdrošināšanu. Profesionālā aprūpe dažos gadījumos tiek papildināta ar brīvprātīgajiem.

  Profesionālie pakalpojumu sniedzēji ir reģistrētie sociālie dienesti: reģionālo vai vietējo varas iestāžu izveidotās juridiskās personas,  privātās organizācijas, nevalstiskās organizācijas un privātas personas.

  Profesionālie pakalpojumi tiek sniegti aprūpējamo mājās, speciālās institūcijās vai arī kā ambulatoriski pakalpojumi.

  Ilglaicīgā aprūpe.  Aprūpētāju atbalsts

   

  Aprūpētājiem netiek piemērots speciāls atbalsts. Viņi saņem aprūpes pabalstu no aprūpes saņēmējiem. Valsts maksā veselības un sociālās apdrošināšanas iemaksas par tiem, kas ir reģistrēti kā neformālie aprūpētāji. Aprūpes periods tiek ņemts vērā vecuma pensijas aprēķinos.

  Ilglaicīgā aprūpe.    Aprūpes izmantotāju izdevumi

   

  Pamatojoties uz Sociālo Pakalpojuma aktu, sociālo pakalpojumu izmantotāji maksā par dzīvokli un uzturu, saskaņā ar saviem ienākumiem, tā kā konkrēta summa tiek atsevišķi aprēķināta. Sociālo pakalpojumu sniedzēji var piekrist samaksas dalīšanai ar aprūpes saņēmēja laulāto, vecākiem vai bērniem, ja šai personai nav savu ienākumu, vai arī tie ir nepietiekami izmaksu segšanai.

  Aprūpes saņēmēji maksā par aprūpi no aprūpes pabalsta, kuru tie saņem no valsts (atkarībā no pabalsta varianta un pakalpojumu veida).

  Papildus pie aprūpes pabalsta, kurš tiek finansēts no valsts budžeta, ir arī subsīdijas, kas tiek maksātas reģistrētiem sociālajiem dienestiem, lai finansiāli atbalstītu operacionālās izmaksas (piem., algas, bet ne investīcijas, kā māju remonti u.c.). Šeit griesti nav noteikti, apjoms ir atkarīgs no budžeta un citu finansiālo resursu iespējām.

   

 • Social protection system of elderly people in general

  Country

  Czech Republic

  GDP at market prices Purchasing Power Standard per inhabitant, 2011

  20 200

  Pension expenditure,  % of GDP, 2010

  7.1%

  Expenditure on care for elderly, % of GDP, 2008

  0.5%

  At-risk-of-poverty rate, age group 65 years or over, 2011

  6.6%

  Old-age pensions

  Basic principles

  Compulsory social insurance scheme financed by contributions covering the active population (employees and self-employed) and assimilated groups providing earnings-related pensions depending on contributions and the duration of affiliation.

  Old-age pensions

  Legal retirement age in standard case

  Men: 62 years and 6 months

  Women: depends upon the number of children raised:

  -   no children - 61 years and 4 months,

  -   1 child - 60 years and 4 months,

  -   2 children - 59 years and 4 months,

  -   3 or 4 children - 58 years and 4 months,

  -   5 or more children - 57 years and 4 months.

  The retirement age for men is gradually increased by 2 months each year.

  The retirement age for women are increased by 4 months each year (6 months from 2018) until it equals that of men. After that, the increase will also be 2 months per year.

  Financing principles for old-age pensions

  Contributions (insured persons and employers)

   

  Benefits for older unemployed

  No special benefits. Only duration of payment is longer.

  Financing systems for long-term benefits

  Case of  old-age benefits

  Current income financing (‘pay as you go’).

   

  Health care

  Basic principles

  Compulsory system financed by contributions from individuals, employers and the state.

  Health care

  Benefits for prosthesis, spectacles, hearing-aids

  Prostheses, eye-glasses and hearing aids may be partially or fully reimbursed. A price list of health aids establishes the level of co-payment.

   

 • Computer and Internet skills of the general population

  Country

   

  Czech Republic

  Use of computers

   

   

  Enforced lack of a computer

  2011

   

  One adult 65 years or over. Cannot afford

   

  8.2%

   

   

   

  E-skills

  2012

   

  Individuals who have copied or moved a file or folder

   

  n/a

  Individuals who have used copy or cut and paste tools to duplicate or move information on screen

   

  n/a

  Individuals who have compressed files

   

  n/a

   

   

   

  Way of obtaining e-skills

  2011

   

  Individuals who have obtained IT skills through self-study (learning by doing)

   

  37.0%

   

   

   

  Reasons for not having taken a computer course

  2011

   

  Individuals who do not need to take a computer course because their computer skills are sufficient

   

  19.0%

  Individuals who do not need to take a computer course because they rarely use computers

   

  14.0%

   

   

   

  Use of Internet

   

   

  Frequency of Internet access:

  2012

   

  Once a week (including every day)

   

  n/a

  Daily

   

  n/a

  Internet used for

  2012

   

  Internet banking

   

  n/a

  Interaction with public authorities (last 12 months)

   

  n/a

   

   

   

  Mobile Internet access with portable computer

   

   

  Every day or almost every day 2012

   

  n/a

   

   

   

  Individuals' level of Internet skills

  2011

   

  Individuals who have used a search engine to find information

   

  72.0%

  Individuals who have sent an email with attached files

   

  68.0%

  Individuals who have posted messages to chat rooms, newsgroups or an online discussion forum

   

  33.0%

  Individuals who have used the Internet to make phone calls

   

  40.0%

  Individuals using the Internet for seeking health-related information

   

  31.0%

   

   

   

  Concern about possible problems related to Internet usage

  2010

   

  Strongly concerned about catching a virus or other computer infection (e.g. worm or Trojan horse) resulting in loss of information or time

   

  37.0%

  Mildly concerned about catching a virus or other computer infection (e.g. worm or Trojan horse) resulting in loss of information or time

   

  23.0%

  Not at all concerned about catching a virus or other computer infection (e.g. worm or Trojan horse) resulting in loss of information or time

   

  8.0%

   

   

   

  Security related problems experienced through using the Internet for private purposes in the last 12 months.

  2010

   

  Caught a virus or other computer infection (e.g. worm or Trojan horse) resulting in loss of information or time

   

  18.0%

  Financial loss as a result of receiving fraudulent messages ('phishing') or getting redirected to fake websites asking for personal information ('pharming')

   

  0.0%

   

   

   

  Activities via Internet not done because of security concerns

  2010

   

  Security concerns kept individual from ordering or buying goods or services for private use

   

  3.0%

  Security concerns kept individual from communicating with public services and administrations

   

  1.0%

   

   

   

  Use and update of IT security software or tool to protect the private computer and data

  2010

   

  Use any kind of IT security software or tool (anti-virus, anti-spam,firewall, etc.) in order to protect private computer and data

   

  47.0%

  Don't use any kind of IT security software or tool (anti-virus, anti-spam, firewall, etc.) in order to protect private computer and data

   

  0.0%

  Don't know if use any kind of IT security software or tool (anti-virus, anti-spam, firewall, etc.) in order to protect private computer and data

   

  16.0%

   

   

   

  Frequency of safety copies or back up files from the computer on any external storage device

  2010

   

  Frequency of safety copies/back up files: always or almost always

   

  23.0%

  Frequency of safety copies/back up files: Never or hardly ever

   

  10.0%